Giải SBT Anh 7 mới

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally. Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.. B. Vocabulary & Grammar – trang 4 – Unit 1 – Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.. B. Vocabulary & Grammar – trang 4 – Unit …

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.
Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.. B. Vocabulary & Grammar – trang 4 – Unit 1 – Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Write the word under each picture. Put the word in the correct column. Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi 1. Write …

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.
Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage. Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau. . D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau.. D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – …

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.
Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau.
. D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation. Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại. . C. Speaking – trang 6 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.. C. Speaking – trang 6 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở …

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.
Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.
. C. Speaking – trang 6 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Make sentences, using the words and phrases below to help you. Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây. . E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Make sentences, using the words and phrases below to help you.Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.. E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi 1. Make sentences, using the words …

Make sentences, using the words and phrases below to help you.
Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.
. E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »