Giải Sách Bài Tập Toán lớp 7

Giải Câu 141 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: ({rm{A}} = left| {x – 2001} right| + left| {x – 1} right|) Giải Vì (left| {1 – x} right| = left| {x – 1} right|) nên (A = left| {x – 2001} right| + left| {x – 1} …

Giải Câu 141 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1Read More »

Giải Câu 139 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

Tính G. Tính (G = {{4,5:left[ {47,375 – left( {26{1 over 3} – 18.0,75} right).2,4:0,88} right]} over {17,81:1,37 – 23{2 over 3}:1{5 over 6}}}) Giải (G = {{4,5:left[ {47,375 – left( {26{1 over 3} – 18.0,75} right).2,4:0,88} right]} over {17,81:1,37 – 23{2 over 3}:1{5 over 6}}})  ( = {{4,5:left[ {47,375 – left( {{{79} over 3} …

Giải Câu 139 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1Read More »

Giải Câu 140 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

Cho x, y ∈ Q. Hãy chứng tỏ các mệnh đề sau. Cho x, y ∈ Q. Chứng tỏ rằng: a) (left| {x + y} right| le left| x right| + left| y right|) b) (left| {x – y} right| ge left| x right| – left| y right|) Giải a) Với mọi x, y ∈ …

Giải Câu 140 trang 34 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1Read More »

Giải Câu I.5; I.6; I.7 trang 34; 35 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

Tìm x, y. Câu I.5 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 Tìm x, y biết ({{{x^2} + {y^2}} over {10}} = {{{x^2} – 2{y^2}} over 7}) và x4y4 = 81. Giải Đặt x2 = a (a ≥ 0), y2 = b (b ≥ 0) Ta có ({{a + b} over {10}} …

Giải Câu I.5; I.6; I.7 trang 34; 35 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1Read More »

Giải Câu I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1

Hãy chọn đáp án đúng. Câu I.1 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 Tích 25.95.28.98 bằng: (A) 1113 ;                            (B) 1140 ;                        (C) 32426 ;                         (D) 1813. Hãy chọn đáp án đúng. Giải Chọn (D) 1813. Câu …

Giải Câu I.1; I.2; I.3; I.4 trang 34 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 Đại số chương 1Read More »