Giải Sách Bài Tập Toán lớp 6

Giải Câu I.8. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1

Tìm ba số tự nhiên a, b, c khác 0 sao cho các tích 140a, 180b, 200c bằng nhau và có giá trị nhỏ nhất. Tìm ba số tự nhiên a, b, c khác 0 sao cho các tích 140a, 180b, 200c bằng nhau và có giá trị nhỏ nhất. Giải Gọi m là giá …

Giải Câu I.8. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1Read More »

Giải Câu I.7. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1

Chứng tỏ rằng: a) Nếu cd ⋮ 4 thì abcd ⋮ 4 ; b) Nếu abcd ⋮ 4 thì cd ⋮ 4. Chứng tỏ rằng: a) Nếu (overline {cd} ) ⋮ 4 thì (overline {abcd} ) ⋮ 4 ; b) Nếu (overline {abcd} ) ⋮ 4 thì (overline {cd} ) ⋮ 4. Giải Ta có (overline {abcd}  = 100.overline …

Giải Câu I.7. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1Read More »

Giải Câu I.6. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1

Tìm số tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1. Tìm số tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1. Giải Ta có n + 3 ⋮ n + 1 ( Rightarrow ) n + 1 + 2 ⋮ n + 1 ( Rightarrow ) 2 ⋮ n + …

Giải Câu I.6. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1Read More »

Giải Câu I.4. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1

Tìm số tự nhiên ab sao cho ab – ba = 72. Tìm số tự nhiên (overline {ab} ) sao cho (overline {ab}  – overline {ba}  = 72.) Giải Ta có (10a + b) – (10b + a) = 72 ( Rightarrow ) 9a – 9b = 72 ( Rightarrow ) 9(a – b) = 72 ( …

Giải Câu I.4. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1Read More »

Giải Câu I.5. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1

Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số *25* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5. Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số (overline {*25*} ) chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5. Giải 2250, 5250, 8250. Sachbaitap.net , hoc tap …

Giải Câu I.5. trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 số học chương 1Read More »