Giải Sách Bài Tập Toán lớp 10 cơ bản

Giải Đề III trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3

a) Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua điểm  Đề 3 (45 phút)   Câu 1 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (8 điểm)   a) Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua điểm A(0;2) và có một tiêu điểm là ({F_1}left( { – sqrt …

Giải Đề III trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3Read More »

Giải Đề II trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm  Đề 2 (45 phút)   Câu 1 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (6 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm (Mleft( {2;{3 over 2}} right)) a) Viết phương trình đường tròn (C) có đường kính OM ; b) Viết phương …

Giải Đề II trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 3.68 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm C(2;0) và elip (E) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm C(2;0) và elip (E): ({{{x^2}} over 4} + {{{y^2}} over 1} = 1). Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E), biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành …

Giải Bài 3.68 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3Read More »

Giải Đề I trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC Đề 1 (45 phút) Câu 1 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (8 điểm)   Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có ba đỉnh A(1;-1), B(2;-3), C(3;3).  a) Tìm số đo của góc A của tam giá ABC; b) Viết phương …

Giải Đề I trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 3.67 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét tam giác ABC vuông tại A Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,xét tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường thẳng BC là :  (sqrt 3 x – y – sqrt 3  = 0), các đỉnh A và B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn …

Giải Bài 3.67 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10 – Chương 3Read More »

Giải Bài 2.67 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Trên mặt phẳng tọa độ Õ cho điểm Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2;-1) a)Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua gốc tọa độ O; b) Tìm tọa độ điểm C có tung độ bằng 2 sao cho tam giác ABC vuông ở C. Gợi ý làm bài (Xem …

Giải Bài 2.67 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »

Giải Bài 2.66 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;3) và B(4;2). a) Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA = DB; b) Tính chu vi tam giác OAB; c) Tính diện tích tam giác OAB. Gợi ý làm bài a) …

Giải Bài 2.66 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »

Giải Bài 2.65 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm Trong mặt phẳng tọa độ cho ba điểm A(7; – 3), B(8;4), C(1;5). a) Tìm tọa độ điểm D thỏa mãn (overrightarrow {AB}  = overrightarrow {DC} ); b) Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông. Gợi ý làm bài a) (overrightarrow {AB} = overrightarrow {DC} Leftrightarrow left{ …

Giải Bài 2.65 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »

Giải Đề III trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Tính diện tích tam giác Câu 1. (8 điểm) Cho tam giác ABC có a = 13, b = 14, c = 15. a)Tính diện tích tam giác ABC; b)Tính cosB, góc B nhọn hay tù? c)Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác; d)Tính độ dài trung tuyến ({m_b}) Gợi …

Giải Đề III trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »

Giải Đề II trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2

Chứng minh rằng Câu 1. (6 điểm) Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. a) Chứng minh rằng: (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC}  = {{{b^2} + {c^2} – {a^2}} over 2}) b) Chứng minh rằng: (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC}  = A{I^2} – {{B{C^2}} over 4}) với I là trung điểm …

Giải Đề II trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2Read More »