Giải sách bài tập toán 8

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 58 trang 149 SBT Toán 8 tập 2 Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước cho ở hình 145. Hướng dẫn giải: Hình vẽ đã cho là hình chóp có ba mặt xung quanh và mặt đáy là các tam giác đều bằng nhau có cạnh là …

Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 62 trang 150 SBT Toán 8 tập 2 Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình 147 dưới đây (cạnh đáy và chiều cao bằng nhau): Nếu thể tích lăng trụ là V thì thể tích hình chóp là: A. V B. ({V over 2}) C. …

Bài 9: Thể tích của hình chóp đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8Read More »

Ôn tập Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học SBT Toán 8

Bài 73 trang 153 SBT Toán 8 tập 2 Xét hình lập phương (h.155). Hãy chỉ ra: a. Hai đường thẳng cắt nhau; b. Hai đường thẳng song song ; c. Hai đường thẳng không cắt nhau và không nằm trong một mặt phẳng; d. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng; e. Đường thẳng không …

Ôn tập Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8

Bài 56 trang 149 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là trung điểm của AC. Độ dài đoạn SO là: A. (8sqrt 2 )m B. (6m) C. (sqrt {32} m) D. 4m Hãy …

Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều – Chương 4 Hình học SBT Toán 8Read More »

Ôn tập chương 3 hình học – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8

Bài 51 trang 97 SBT Toán 8 tập 2 Cho tam giác ABC. a. Tìm trên cạnh AB điểm M sao cho ({{AM} over {MB}} = {2 over 3}); tìm trên cạnh AC điểm N sao cho ({{AN} over {NC}} = {2 over 3}) b. Vẽ đoạn thẳng MN. Hỏi rằng hai đường thẳng MN …

Ôn tập chương 3 hình học – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8Read More »

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai – Chương 3 Hình học SBT Toán 8

Bài 35 trang 92 SBT Toán 8 tập 2 Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 15cm, BC = 18cm. Trên cạnh AB, đặt đoạn thẳng AM = 10cm, trên cạnh AC đặt đoạn thẳng AN = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN. Giải:   Ta có: ({{AM} over {AC}} = …

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai – Chương 3 Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba – Chương 3 Hình học SBT Toán 8

Bài 39 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Chứng minh hai tam giác ADE và CBF đồng dạng với nhau. Giải: Vì ABCD là hình bình hành nên: AB = CD (1) Theo …

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba – Chương 3 Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Chương 3 Hình học SBT Toán 8

Bài 44 trang 95 Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm. Đường trung trực của BC cắt đường thẳng AC tại D, cắt BC tại M (h.30). Tính độ dài của đoạn thẳng CD. Giải:  (hình 30 trang 95 sbt) Xét hai tam giác vuông ABC và MDC, ta có: …

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Chương 3 Hình học SBT Toán 8Read More »

Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Chương 3 Hình học SBT Toán 8

Bài 29 trang 90 SBT Toán 8 tập 2 Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không ? a. 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, 10mm, 12mm; b. 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 15cm, 18cm; c. 1dm, 2dm, 2dm và 1dm, 1dm, 0,5dm. Giải: a. Ta có: ({4 over 8} …

Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Chương 3 Hình học SBT Toán 8Read More »