Giải sách bài tập toán 7

Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 70 trang 50 SBT Toán 7 tập 2 Cho tam giác ABC vuông tại B. Điểm nào là trực tâm của tam giác đó? Giải ∆ABC vuông tại B => (AB bot BC) nên AB là đường cao từ đỉnh A. ( Rightarrow CB bot AB) nên CB là đường cao kẻ từ đỉnh C. B …

Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 45 trang 46 SBT Toán 7 tập 2 Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, gọi I là giao điểm các đường phân giác của tam giác. Chứng minh rằng ba điểm A, G, I thẳng hàng. Giải Kẻ đường phân giác của (widehat A) và (widehat …

Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 54 trang 47 SBT Toán 7 tập 2 Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC chung đáy BC. Chứng minh rằng ba điểm A, D, E thẳng hàng. Giải ∆ABC cân tại A  => AB = AC Nên A thuộc đường trung trực của BC          (1) ∆DBC cân tại D => DB = …

Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 64 trang 49 SBT Toán 7 tập 2 Cho tam giác ABC. Tìm một điểm O cách đều ba điểm A, B, C. Giải Điểm O cách đều hai điểm A và B ( Rightarrow ) O thuộc đường trung trực của AB. Điểm O cách đều hai điểm A và C ( Rightarrow ) O …

Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 1 trang 36 SBT Toán 7 tập 2 So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng AB = 5cm, BC = 5cm, AC = 3cm. HD giải: AB = BC nên ∆ABC cân tại B Suy ra (widehat A = widehat C) (BC > AC Rightarrow widehat A > widehat B) (đối diện …

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 11 trang 38 SBT Toán lớp 7 Cho hình sau. So sánh độ các độ dài AB, AC, AD, AE. Bài giải: Điểm C nằm giữa B và D nên BC < BD          (1) Điểm C nằm giữa B và E nên BD < BE          (2) …

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 19 trang 40 SBT Toán 7 tập 2 Có thể có tam giác nào mà độ dài ba cạnh như sau không: a) 5cm; 10cm; 12cm?                         b) 1m; 2m; 3,3m? c) 1,2m; 1m; 2,2m? Giải a) 5 + 10 > 12;            5 + 12 >  10;            10 + 12 >  5 Vậy có tam …

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác Bất đẳng thức tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7

Bài 31 trang 42 SBT Toán 7 tập 2 Cho hình bên. Điền vào chỗ trống: GK = ….CK; AG = … GM; GK = … CG; AM = ….AG; AM = … GM. Giải (GK = {1 over 3}CK;AG = 2GM) (GK = {1 over 2}CG;AM = {3 over 2}AG) AM = 3GM Bài …

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác – Chương 3 Hình học SBT Toán 7Read More »

Bài 6: Tam giác cân – Chương 2 Hình học SBT Toán 7

Bài 67 trang 147 SBT Toán lớp 7 tập 1 a) Tính góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 50°, bằng a ° b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 50°, bằng a° HD giải: a) Vì tam giác cân có hai …

Bài 6: Tam giác cân – Chương 2 Hình học SBT Toán 7Read More »