Giải sách bài tập toán 6

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz? – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 16 trang 86 SBT Toán 6 tập 2 Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy. Biết (widehat {xOy} = {a^o},widehat {zOx} = {b^o}). Tính (widehat {y{rm{O}}z}) Bài giải: Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên $$widehat {xOz} + widehat {y{rm{O}}z} = widehat {xOy}$$ Thay (widehat {xOy} = {a^o},widehat {zOx} …

Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz? – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Bài 2: Góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 6 trang 82 SBT Toán 6 tập 2 Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình 2. Có bao nhiêu góc tất cả? Hướng dẫn giải: Góc BAC ký hiệu (widehat {BAC}). Góc BAD ký hiệu (widehat {BAD}). Góc CAD ký hiệu (widehat {CAD}). Có tất cả là 3 góc. Bài 7 trang 82 toán …

Bài 2: Góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Bài 3: Số đo góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 11 trang 84 SBT Toán 6 tập 2 Xem hình dưới a) Ước lượng bằng mắt số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng. b) Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc rồi ghi vào bảng. c) Sắp xếp các góc theo thứ tự lớn dần. Giải: Ước lượng bằng mắt và kiểm …

Bài 3: Số đo góc – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Ôn tập chương 3: Phân số – số học Chương 3 SBT Toán 6 tập 2

Bài 151 trang 40 SBT Toán 6 tập 2 Tìm số nguyên x, biết rằng: $$4{1 over 3}.left( {{1 over 6} – {1 over 2}} right) le x le {2 over 3}.left( {{1 over 3} – {1 over 2} – {3 over 4}} right)$$ Giải $$4{1 over 3}.left( {{1 over 6} – {1 over 2}} …

Ôn tập chương 3: Phân số – số học Chương 3 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Bài 1: Nửa mặt phẳng – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2

Bài 1 trang 80 SBT Toán 6 tập 2 Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đoạn thắng AC có cắt đường thẳng a hay không? Vì sao? Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ …

Bài 1: Nửa mặt phẳng – hình học Chương 2 SBT Toán 6 tập 2Read More »

Ôn tập chương 2 – Số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 159 trang 93 Trên trục số cho hai điểm c, d (hình 28). a) Xác định các điểm – c, – d trên trục số. b) Xác định các điểm (left| c right|,left| d right|,left| { – c} right|,left| { – d} right|) trên trục số c) So sánh các điểm c, d, -c, -d, …

Ôn tập chương 2 – Số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 12 Tính chất của phép nhân – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 134 trang 88 Thực hiện các phép tính: a) (-23).(-3).(+4).(-7) b) 2.8.(-14).(-3) Giải: a) (left( { – 23} right).left( { – 3} right).left( { + 4} right).left( { – 7} right) ) = (left[ {left( { – 23} right).left( { – 3} right)} right].left[ {left( { + 4} right).left( { – 7} right)} right]) = …

Bài 12 Tính chất của phép nhân – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 13 Bội và ước của một số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 150 trang 91 SBT Toán 6 Tìm năm bội của 2 và -2. Bài giải: Bội của 2 và -2 đều có dạng 2k với k ∈ Z Vậy năm bội của 2 và -2 là (left{ {2; – 2;4; – 4;6} right}) Bài 151 trang 91 toán 6 tập 1 Tìm tất cả các …

Bài 13 Bội và ước của một số nguyên – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 120 trang 85 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1 Tính: a) (+5).(+11)                    b) (-6).9                       c) 23.(-7) d) (-250).(-8)                   e) (+4).(-3) Giải: a) (+5).(+11) = 55 b) (-6).9 = -54 c) 23.(-7) = -161 d) …

Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »

Bài 10 Nhân hai số nguyên khác dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1

Bài 112 trang 84 SBT Toán 6 tập 1 Tính 225.8. Từ đó suy ra kết quả của: a) (-225).8                      b) (-8).225                         c) 8.(-225) HD Giải: Ta có: 225.8 = 1800 a) (-225).8 = -1800 b) (-8).225 = -1800 c) 8.(-225)= -1800 Bài 113 …

Bài 10 Nhân hai số nguyên khác dấu – Chương 2 SBT Toán 6 tập 1Read More »