Giải sách bài tập Toán 11 nâng cao

Bài 8: Hàm số liên tục – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng cao

Câu 4.60 trang 144 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Xét tính liên tục của các hàm số sau tại điểm cho trước: a) (fleft( x right) = left{ matrix{ {x^2} + 4text{ với }x 2x + 1text{ với }x ge 2 hfill cr} right.) tại đểm (x = 2) …

Bài 8: Hàm số liên tục – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng caoRead More »

Bài 1, 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng cao

Câu 1 trang 5 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đó. Giải Giả sử phép tịnh tiến ({T_{overrightarrow u }}) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’. Lấy hai điểm phân biệt M, …

Bài 1, 2: Mở đầu về phép biến hình. Phép tịnh tiến và phép dời hình – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng caoRead More »

Ôn tập chương IV – Giới hạn – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng cao

Câu 4.68 trang 145 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a) (lim left( {{{{n^2} – n} over {1 – 2{n^2}}} + {{2sin {n^2}} over {sqrt n }}} right)) là (A) ({1 over 2};) (B)( – 1) ; (C)( – {1 over 2}) ; (D) 1. b) (lim left( {{{sqrt {{n^2} …

Ôn tập chương IV – Giới hạn – Giải SBT chương 4 Giải tích 11 nâng caoRead More »

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng cao

Câu 30 trang 10 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai điểm A, B phân biệt. Chứng minh rằng nếu phép dời hình F biến A thành B và biến B thành A thì F là phép đối xứng trục hoặc phép đối xứng tâm. Giải Vì F biến A thành B …

Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 3: Phép đối xứng trục – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng cao

Câu 18 trang 8 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai điểm phân biệt A, B và phép dời hình F khác với phép đồng nhất sao cho F(A) = A, F(B) = B. Chứng minh rằng: a) Nếu điểm M nằm trên đường thẳng AB. b) F là phép đối xứng …

Bài 3: Phép đối xứng trục – Giải SBT Chương I Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 1 trang 51 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Chứng minh rằng: Một mặt phẳng và một đường thẳng không nằm trên mặt phẳng đó có không quá một điểm chung. Giải Giả sử (P) là một mặt phẳng và a là một đường thẳng sao cho a không nằm trên (P). Nếu …

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 2: Hai đường thẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 22 trang 54 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? a) Có thể tìm được hai đường thẳng song song cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước. b) Có thể tìm được hai đường thẳng cắt nhau cùng cắt hai đường thẳng chéo …

Bài 2: Hai đường thẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 33 trang 56 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi O, O’ lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF; ({G_1},,{G_2}) lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABE. Chứng minh …

Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 4: Hai mặt phẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 40 trang 58 – 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? a) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mặt phẳng còn lại. b) Nếu một đường thẳng nằm trên một trong hai …

Bài 4: Hai mặt phẳng song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »

Bài 5: Phép chiếu song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng cao

Câu 58 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiếu (P) và phương chiếu l để hình chiếu của tam giác ABC trên (P) là: a) Một tam giác cân; b) Một tam giác đều; c) Một tam giác vuông; Giải a) Qua BC ta …

Bài 5: Phép chiếu song song – Giải SBT Chương II Hình học 11 nâng caoRead More »