Giải sách bài tập Lịch sử 12

Giải Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 124, 125, 126 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Trong những năm 1919 – 1930, sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam là: A. gửi đến …

Giải Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 – SBT Lịch sử 12Read More »

Giải Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 120, 121 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dấu bước chuyển sang thời kì đổi mới là: A. Đại hội IV                  C.  Đại hội Vl B. Đại hội V.         …

Giải Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) – SBT Lịch sử 12Read More »

Giải Bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 116, 117 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là: A. khắc phục hậu quả chiến tranh, khỏi phục và phát triển kinh tế B. ổn định …

Giải Bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 – SBT Lịch sử 12Read More »

Giải Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975) – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 109, 110, 111 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ đã A. rút hết quân Mĩ khỏi miến Bắc. B. rút hết quản Mĩ khỏi miền Nam. C. rút hết quân …

Giải Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975) – SBT Lịch sử 12Read More »

Giải Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973) – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 104, 105 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái truớc ý đúng. 1. Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam nước ta, Mĩ chuyển sang chiến lược A. “Chiến tranh cục bộ”.           C. “Đông Dương …

Giải Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973) – SBT Lịch sử 12Read More »