Giải sách bài tập Hoá học lớp 9

Học Giải Bài 12.7* Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Giải Bài 12.7* Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng. Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch …

Học Giải Bài 12.7* Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9Read More »

Học Giải Bài 12.8 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Giải Bài 12.8 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa 10 gam HNO3. Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa 10 gam HNO3. a)  Viết phương …

Học Giải Bài 12.8 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9Read More »

Học Giải Bài 12.6 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Giải Bài 12.6 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau: Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế …

Học Giải Bài 12.6 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9Read More »

Học Giải Bài 12.5 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Giải Bài 12.5 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 Có những chất sau Có những chất sau : A. Cu; B. CuO ; c. MgCO3 ; D. Mg ; E. MgO. a)  Chất nào tác dụng với dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng, sinh ra 1. chất khí cháy được trong không …

Học Giải Bài 12.5 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9Read More »

Học Giải Bài 12.4 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Học học 9

Giải Bài 12.4 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Học học 9 Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng : Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng : a)  Từ các đơn chất có thể điều chế hợp chất hoá học. b)  Từ hợp chất hoá học …

Học Giải Bài 12.4 Trang 17 Sách bài tập (SBT) Học học 9Read More »