Giải sách bài tập Hoá học lớp 10 nâng cao

Giải sách bài tập Hoá học lớp 10 nâng cao

Giải sách bài tập Hoá học lớp 10 nâng cao ================= BÀI 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ – SBT Hóa 10 NC Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học – SBT Hóa 10 NC Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình – SBT Hóa 10 NC …

Giải sách bài tập Hoá học lớp 10 nâng caoRead More »

Học Giải Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng (II) nitrat thì thu được đồng (II) oxit… Bài 1.11 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng (II) nitrat thì thu được đồng (II) …

Học Giải Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Học Giải Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho dòng khí CO dư đi qua 7,2g đồng (II) oxit nung nóng ở nhiệt độ thích hợp… Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Cho dòng khí CO dư đi qua 7,2g đồng (II) oxit nung nóng …

Học Giải Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Học Giải Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,5. Bài 1.34 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng cao Trong tự nhiên đồng vị (_{17}^{37}Cl) chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng (_{17}^{37}Cl) …

Học Giải Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »