Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 29.1 trang 37 SBT Hóa học 9 Trộn dung dịch X với dung dịch Y, Thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là : A. NaOH và K2SO4;                  B. K2CO3 và Ba(N03)2; C. KCl và Ba(N03)2 ;                  D. Na2C03 và KN03 Đáp án B.  K2CO3 và Ba(N03)2 —–> 2KN03  + BaCO3 ( downarrow ) Bài 29.2 Dẫn khí …

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 28: Các oxit của cacbon – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 28.1 trang 34 Hóa học 9 Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt : oxi, hiđro, clo và cacbon đioxit. Dựa vào tính chất của các chất, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên ? Trả lời: – Bình nào có khí màu vàng lục là khí Cl2. – Lần lượt …

Bài 28: Các oxit của cacbon – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 34.1 trang 43 Sách bài tập Hóa học 9 Có các chất sau : CaC03, Na2C03, C2H6, Ç2H6O, CO, C2H4, C2H502N. Các hợp chất trên đều là A. hợp chất vô cơ. B. hợp chất hữu cơ. C. hợp chất chứa cacbon. D. hợp chất chứa oxi Bài 34.2 trang 43 SBT Hóa 9 …

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9

Bài 35.1 trang 44 Sách bài tập Hóa học 9 Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là : A. 2 ;            B. 7 ;           C. 3 ;            D. 5. Bài 35.2 trang 44 …

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Giải sách bài tập Hóa 9Read More »