Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 29: Anken – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài tập trắc nghiệm 6.1, 6.2, 6.3 Hóa 11 6.1. Hợp chất có tên là gì ? A. 2-đimetylpent-4-en B. 2,2-đimetylpent-4-en C. 4-đimetylpent-l-en D. 4,4-đimetylpent-l -en 6.2. Hợp chấtcó tên là gì ? A. 3-metylenpentan B. 1,1-đietyleten C. 2-etylbut-1-en D. 3-etylbut-3-en 6.3. Mỗi nhận xét sau đây đúng hay sai ? 1. Tất cả các anken đều có …

Bài 29: Anken – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 30: Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.14, 6.15, 6.16 trang 43 SBT Hóa 11 6.14. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2 tối đa có thể thu được là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 6.15. Trong các chất dưới đây, …

Bài 30: Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 33: Luyện tập: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.32, 6.33 trang 47 6.32. 1. Công thức phân tử nào cho dưới đây phù hợp với penten ? A. C5H8                     B. C5H10 C. C5H12                    D. C3H6 2. Hợp chất nào dưới đây là ankin ? A. C2H2                    B. C8H8 C. C4H4            …

Bài 33: Luyện tập: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 32: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.25 trang 46  SBT hóa học 11 6.25. Chất có tên là gì ? A. 2,2-đimetylbut-1-in B. 2,2-đimetylbut-3-in C. 3,3-đimetylbut-1-in D. 3,3-đimetylbut-2-in Bài 6.26, 6.27 trang 46 6.26. Có 4 chất : metan, etilen, but-1-in và but-2-in. Trong 4 chất đó, có mấy chất tác dụng được với dung dịch (AgN{O_3}) trong amoniac tạo thành kết tủa ? …

Bài 32: Ankin – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 31: Luyện tập Anken và Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 6.20, 6.21 trang 45 SBT hóa học 11 6.20. Ghép tên chất với công thức cấu tạo cho đúng. Tên chất Công thức cấu tạo 1 4-etyl-2-metylhexan A  ({(C{H_3})_3}CC{H_2}C{(C{H_3})_3}) 2 1,1-etylmetylxiclopropan B  ({(C{H_3})_2}CHC{H_2}CH{(C{H_2}C{H_3})_2}) 3 3,3-dimetylbut-1-en C  ({(C{H_3})_2}C = C{(C{H_3})_2}) 4 divinyl D  (C{H_2} = CHC{(C{H_3})_3}) 5 isopropylxiclopropan E  (C{H_2} = CHC(C{H_3}) = C{H_2}) 6 isopren …

Bài 31: Luyện tập Anken và Ankadien – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài tập trắc nghiệm 7.12, 7.13 trang 51 Hóa 11 7.12. Có bốn tên gọi : o-xilen, o-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của A. 1 chất. B. 2 chất.     C. 3 chất. D. 4 chất. 7.13. Có 5 công thức cấu tạo:      Đó là công thức của mấy chất ? A. 1 chất. …

Bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 35: Benzen và đồng đẳng – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài tập trắc nghiệm 7.1, 7.2 7.1. Chất  có tên là gì ? A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen. B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen. C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen. D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen. 7.2 Chất có tên là gì ? A. 1,4-đimetyl-6-etylbenzen. B. 1,4-đimety1-2-etylbenzen. C. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen. D. 1-etyl-2,5-đimetylbenzen. Bài 7.3, 7.4 trang 50 Hóa 11 7.3. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo : C6H5-CH=CH2. Nhận …

Bài 35: Benzen và đồng đẳng – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 46: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 9.27 trang 68 SBT Hóa 11  Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ? A. Tất cả các anđehit no, đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân thuộc chức xeton và chức ancol. B. Tất cả các xeton no đơn chức, mạch hở đều có các đồng phân …

Bài 46: Luyện tập Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 45: Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 trang 66 sách bài tập (SBT) hóa học 11 9.13. Chất  có tên là ? A. axit 2-metylpropanoic. B. axit 2-metylbutanoic. C. axit 3-metylbuta-1-oic. D. axit 3-metylbutanoic. 9.14. Axit propionic có công thức cấu tạo : A. CH3-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH2-COOH. C. CH3-COOH. D. CH3-[CH2]3-COOH. 9.15. Bốn chất sau đây đều có …

Bài 45: Axit Cacboxylic – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »

Bài 44 Hóa lớp 11: Anđehit – Xeton – Giải sách bài tập Hóa 11

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64 SBT Hóa 11 9.1. Trong các chất có công thức cấu tạo ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ? A. H – CH = O. B. O = CH – CH = O. C.. D. CH3 – CH = O. 9.2. Tên đúng của chất CH3-CH2-CH2-CHO …

Bài 44 Hóa lớp 11: Anđehit – Xeton – Giải sách bài tập Hóa 11Read More »