Giải phương trình trên tập số phức

Gọi A, B là hai điểm biểu diễn nghiệm số phức của phương trình ({z^2} + 2z + 10 = 0). Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Câu hỏi: Gọi A, B là hai điểm biểu diễn nghiệm số phức của phương trình ({z^2} + 2z + 10 = 0). Tính độ dài đoạn thẳng AB. A. 6 B. 2 C. 12 D. 4 Đáp án đúng: A ({z^2} + 2z + 10 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}z =  – 1 + …

Gọi A, B là hai điểm biểu diễn nghiệm số phức của phương trình ({z^2} + 2z + 10 = 0). Tính độ dài đoạn thẳng AB.Read More »

Câu hỏi: Tìm tập hợp các nghiệm của phương trình (z = frac{z}{{z + i}}.) A. (left{ {0;1 – i} right}) B. (left{ 0 right}) C. (left{ {1 – i} right}) D. (left{ {0;1} right}) Đáp án đúng: A (z = frac{z}{{z + i}} Leftrightarrow zleft( {1 – frac{1}{{z + i}}} right) = 0 Leftrightarrow …

Read More »