Giải bài tập toán lớp 10 cơ bản

Giải Bài 30 trang 32 SGK Hình học 11 – Chương 1

Giải bài 30 trang 32 SGK Hình học 11. Hai vecto ( i ; j ) là hai vecto của hệ trục tọa độ . Đề bài Trong hệ trục ((O; overrightarrow i ;overrightarrow j), )  tọa độ của vecto (overrightarrow i  + overrightarrow j ) là: a) ((0; 1))             …

Giải Bài 30 trang 32 SGK Hình học 11 – Chương 1Read More »

Giải Bài 28 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 28 trang 32 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có gốc tọa độ là trọng tâm; A(-2, 2); B(3, 5). Đề bài Cho tam giác (ABC) có gốc tọa độ là trọng tâm; (A(-2; 2); B(3; 5)). Tọa độ của đỉnh (C) là: a) ((-1; -7))           …

Giải Bài 28 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 29 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 29 trang 32 SGK Hình học 10. Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng? Đề bài Khẳng định nào trong các khẳng định sau đây là đúng? a) Hai vectơ(left{ matrix{overrightarrow a = ( – 5;0) hfill cr overrightarrow b = ( – 4;0) hfill cr} right.) cùng hướng …

Giải Bài 29 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 27 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 27 trang 32 SGK Hình học 10. Các điểm M(2, 3); N(0, -4); P(-1, 6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ của đỉnh A là: Đề bài Các điểm (M(2; 3); N(0; -4); P(-1; 6)) lần lượt là trung điểm các cạnh (BC, …

Giải Bài 27 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 26 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1

Giải bài 26 trang 32 SGK Hình học 10. Cho A(1, 1); B(-2, -2); C(7, 7). Khẳng định nào đúng? Đề bài Cho (A(1;1); B(-2; -2); C(7; 7)). Khẳng định nào đúng? A. (G(2;2)) là trọng tâm của tam giác (ABC) B. Điểm (B) ở giữa hai điểm (A) và (C) C. Điểm (A) ở giữa hai điểm …

Giải Bài 26 trang 32 SGK Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 17 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 17 trang 108 SGK Đại số 10. Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau: Đề bài Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau: (A) (left{ matrix{{x^2} – 2x le 0 hfill cr 2x + 1 …

Giải Bài 17 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 16 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 16 trang 108 SGK Đại số 10. Bất phương trình : mx2+(2m-1)x+m+1 Đề bài Bất phương trình : (mx^2+(2m-1)x+m+1 (A). (m=1) (B). (m =3) (C). (m = 0) (D). (m=0,25) Thay giá trị của (m) ở mỗi đáp án vào bất phương trình sau đó giải các bất phương trình để chọn đúng …

Giải Bài 16 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 14 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 14 trang 107 SGK Đại số 10. Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: Đề bài Số (-2) thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: (A). (2x +1 > 1 – x) (B). ((2x + 1) (1 …

Giải Bài 14 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 15 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 15 trang 108 SGK Đại số 10. Bất phương trình (x+1) √x ≤ 0 tương đương với bất phương trình nào trong các bất phương trình sau? Đề bài Bất phương trình ((x+1) sqrt x ≤ 0) tương đương với bất phương trình nào trong các bất phương trình sau? (A). (sqrt {x{{(x …

Giải Bài 15 trang 108 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »

Giải Bài 13 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4

Giải bài 13 trang 107 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Đề bài Biểu diễn hình học  tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn  (left{ matrix{3x + y ge 9 hfill cr x ge y – 3 hfill …

Giải Bài 13 trang 107 SGK Đại số 10 – Chương 4Read More »