Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới

Unit 5: Being part of Asean – Skills trang 62 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm việc theo nhóm 5

Unit 5: Being part of Asean – Skills trang 62 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm việc theo nhóm 5 người. Mỗi em trong nhóm chuyên về một đoạn và cố gắng nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Sau đó hãy gấp sách lại rồi đố nhau xem thử các em đã …

Unit 5: Being part of Asean – Skills trang 62 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm việc theo nhóm 5Read More »

Unit 5: Being part of Asean – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 11 mới. Tổng

Unit 5: Being part of Asean – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 11 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 5 UNIT 5. BEING A PART OF ASEAN Trở thành một phần của Asean 1.assistance /əˈsɪstəns/(n): sự giúp đỡ 2. association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/(n): hội, hiệp hội 3. behaviour …

Unit 5: Being part of Asean – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 11 mới. TổngRead More »

Unit 7: Further Education – Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm bài tập t

Unit 7: Further Education – Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm bài tập theo nhóm 3 người. Đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và trả lời câu hỏi. Further education (Giáo dục bổ túc) 1. Listen and read (Hãy nghe và đọc.) Click tại đây để nghe: Phong: Này, …

Unit 7: Further Education – Getting started trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 11 mới. Làm bài tập tRead More »

Unit 6: Global Warming – Getting started trang 6 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới. Tìm những câu có

Unit 6: Global Warming – Getting started trang 6 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới. Tìm những câu có cấu trúc having + past participle trong đoạn hội thoại trên và viết xuống hộp bên dưới. 1. Listen and read (Hãy nghe và đọc.) Click tại đây để nghe: Cô Hoa: Nào, Nhóm 2. Các em …

Unit 6: Global Warming – Getting started trang 6 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới. Tìm những câu cóRead More »

Unit 3: Becoming Independent – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 11 mới. Tổn

Unit 3: Becoming Independent – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 11 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 3 UNIT 3. BECOMING INDEPENDENT Sống tự lập 1.confident /ˈkɒnfɪdənt/ (a): tự tin 2. cope with /kəʊp/ (v): đương đầu với 3. decisive /dɪˈsaɪsɪv/ (a): quyết đooán …

Unit 3: Becoming Independent – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Tiếng Anh 11 mới. TổnRead More »