Giải bài tập SGK Hoá 11

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 45. Axit cacboxylic

Bài 1 trang 210 sgk hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2.Hướng dẫn giải:Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.CH3-CH2-CH2-COOH …

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 45. Axit cacboxylicRead More »

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

I. Chuẩn bị 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd (CuSO_4) 2%, dd (Br_2), nước cất.II. Nội dung và cách tiến hành Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na1. Dụng cụ và …

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenolRead More »

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 44. Anđehit – xeton

Bài 1 trang 203 sgk hóa học 11. Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.Hướng dẫn giải:Các anđehitt C4H8O: CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).CH3– CH –CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal). Bài 2 trang 203 sgk hóa học 11. Viết các …

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 44. Anđehit – xetonRead More »

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài 1 trang 195 sgk Hóa học lớp 11. Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.Hướng dẫn giải:Công thức cấu tạo và gọi tên các chất đồng phân:– C4H9ClCH3CH2CH2CH2Cl : 1-clobutan (butyl clorua) 2-clobutan …

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenolRead More »

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 41. Phenol

Bài 1 trang 193 sgk Hóa học 11. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:a) Phenol C6H5-OH là một rượu thơmb) Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzend) Dung dịch …

Giải Hoá học 11 Cơ bản – Bài 41. PhenolRead More »