Giải bài tập SBT Hoá 10 nâng cao

Giải Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho dòng khí CO dư đi qua 7,2g đồng (II) oxit nung nóng ở nhiệt độ thích hợp… Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Cho dòng khí CO dư đi qua 7,2g đồng (II) oxit nung nóng …

Giải Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Giải Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng (II) nitrat thì thu được đồng (II) oxit… Bài 1.11 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng (II) nitrat thì thu được đồng (II) …

Giải Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Giải Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,5. Bài 1.34 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng cao Trong tự nhiên đồng vị (_{17}^{37}Cl) chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng (_{17}^{37}Cl) …

Giải Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Giải Bài 1.61 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.61 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Hãy viết các cấu hình electron nguyên tử đầy đủ và cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố có số lớp electron ngoài cùng như sau: Bài 1.61 trang 12 SBT Hóa học 10 Nâng cao Hãy viết …

Giải Bài 1.61 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Giải Bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Chọn câu đúng trong các câu sau Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Cho khối lượng riêng của ancol etylic (C2H5OH) lỏng là 0,80 g/cm3. Thể tích mol của ancol etylic bằng A. 57,5 cm3  B. …

Giải Bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »