GBT giai tich 12 chuong 2

Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Câu 1: Trang 90 – sgk giải tích 12 Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực. Hướng dẫn giải: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b là những số thực dương; $alpha$, $beta$ là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có: $a^{alpha }.a^{beta }=a^{alpha …

Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Bài tập 1 trang 91 SGK Giải tích 12 Tập xác định của hàm số (y= log frac{x-2}{1-x}) là: (A) ((-infty), 1) ∪ (2, (+infty))                 (B) (1, 2) (C) R{1}                                     …

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Giải bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12. Vẽ đồ thị của các hàm số: Đề bài Vẽ đồ thị của các hàm số: a) (y = 4^x); b) (y= left ( frac{1}{4} right )^{x}). Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: Bước 1: Tập xác định. Bước 2: Sự biến thiên. – …

Giải bài tập Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Bài tập 1 trang 84 SGK Giải tích 12 Giải các phương trình mũ: a) (small (0,3)^{3x-2} = 1.) b) (left ( frac{1}{5} right )^{x}=25). c) (2^{x^{2}-3x+2}=4). d) ((0,5)^{x+7}.(0,5)^{1-2x} = 2.) Giải tích 12 Chương 2 Bài 5Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 2 Bài 5Giải bài tập Giải tích 12 Chương 2 Bài 5 Hướng dẫn giải chi …

Giải bài tập Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 3 Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Câu 1: Trang 68- sgk giải tích 12 Không sử dụng máy tính, hãy tính: a) $log _{2}frac{1}{8}$ b) $log _{frac{1}{4}}2$ c) $log _{3}sqrt[4]{3}$ d) $log _{0,5}0,125$ Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức Lôgarit, ta có: a)  $log _{2}frac{1}{8}$ = $log _{2}2^{-3}=-3$ Vậy $log _{2}frac{1}{8}=-3$ b) $log _{frac{1}{4}}2$ = $log _{2^{-2}}2$ = $frac{-1}{2}log _{2}2=frac{-1}{2}$ Vậy $log _{frac{1}{4}}2=frac{-1}{2}$ c) $log _{3}sqrt[4]{3}$ = $log _{3}3^{frac{1}{4}}$ = $frac{1}{4}log _{3}3=frac{1}{4}$ …

Giải bài tập Bài 3 Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 1 Lũy thừa – SGK Giải tích 12 cơ bản

Câu 1: Trang 55- sgk giải tích 12 Tính: a) $9^{frac{2}{5}}.27^{frac{2}{5}}$ b) $144^{frac{3}{4}}.9^{frac{3}{4}}$ c) $(frac{1}{16})^{-0,75}+0,25^{frac{-5}{2}}$ d) $(0,04)^{-1,5}-(0,125)^{-frac{2}{3}}$ Hướng dẫn giải: Áp dụng các tính chất của hàm lũy thừa, ta có: a) $9^{frac{2}{5}}.27^{frac{2}{5}}$ = $(9.27)^{frac{2}{5}}$ = $(3^{2}.3^{3})^{frac{2}{5}}$ = $(3^{2+3})^{frac{2}{5}}$ = $(3^5)^{frac{2}{5}}$ = $3^{2}=9$ Vậy $9^{frac{2}{5}}.27^{frac{2}{5}}=9$ b) $144^{frac{3}{4}}.9^{frac{3}{4}}$ = $(frac{144}{9})^{frac{3}{4}}$ = $16^{frac{3}{4}}$ = $(2^{4})^{frac{3}{4}}$ = $2^{3}=8$ Vậy $144^{frac{3}{4}}.9^{frac{3}{4}}=8$ c) $(frac{1}{16})^{-0,75}+0,25^{frac{-5}{2}}$ = $16^{0,75}+(frac{1}{4})^{-frac{5}{2}}$ = $16^{frac{3}{4}}+4^{frac{5}{2}}$ = $(2^{4})^{frac{3}{4}}+(2^{2})^{frac{5}{2}}$ = $2^{3}+2^{5}=8+32=40$ Vậy $(frac{1}{16})^{-0,75}+0,25^{frac{-5}{2}}=40$ d) $(0,04)^{-1,5}-(0,125)^{-frac{2}{3}}$ = $(frac{4}{100})^{-frac{3}{2}}-(frac{1}{8})^{-frac{2}{3}}$ = $(frac{100}{4})^{frac{2}{3}}-8^{frac{2}{3}}$ = $(5^{2})^{frac{2}{3}}-(2^{3})^{frac{2}{3}}$ = $5^{3}-2^{2}=125-4=121$ Vậy $(0,04)^{-1,5}-(0,125)^{-frac{2}{3}}=121$ …

Giải bài tập Bài 1 Lũy thừa – SGK Giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 2: Hàm số lũy thừa – SGK Giải tích 12 cơ bản

Câu 1: Trang 60- sgk giải tích 12 Tìm tập xác định của hàm số sau: a) $y=(1-x)^{-frac{1}{3}}$ b) $y=(2-x^{2})^{frac{3}{5}}$ c) $y=(x^{2}-1)^{-2}$ d) $y=(x^{2}-x-2)^{sqrt{2}}$ Hướng dẫn giải: a) Ta có : $1-x>0=> x < 1$ => Tập xác định $D=(-infty ;1)$ b) Tương tự: $2-x^{2}>0 => -sqrt{2} $x^{2}-1neq 0xneq pm 1$ => Tập […] The post Giải bài tập Bài 2: …

Giải bài tập Bài 2: Hàm số lũy thừa – SGK Giải tích 12 cơ bảnRead More »