GBT bai 5 chuong 1 gt12

Giải bài 8 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 8 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số (y=x^3+(m+3)x^2+1-m) (m là tham số) có đồ thị là (Cm). a) Xác định m để hàm số có điểm cực đại là x=-1. b) Xác định m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại x=-2. Hướng dẫn giải chi tiết Phân tích đề & …

Giải bài 8 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài 9 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 9 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số  (m là tham số) có đồ thị là (G). a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0 ; -1). b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m tìm được. c) Viết phương trình …

Giải bài 9 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài 6 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 6 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số (y=frac{mx-1}{2x+m}). a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó. b) Xác định m để tiệm cận đứng đồ thị đi qua (A(-1 ; sqrt{2}).) c) Khảo sát sự …

Giải bài 6 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bảnRead More »

Giải bài 7 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 7 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số (y=frac{1}{4}x^4+frac{1}{2}x^2+m). a) Với giá trị nào của tham số m, đồ thị của hàm số đi qua điểm (-1;1)? b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1. c) Viết phương trình tiếp tuyến của …

Giải bài 7 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bảnRead More »