Đường tiệm cận

Lý thuyết Đường tiệm cận

1. Đường tiệm cận ngang a) Định nghĩa Đường thẳng (y=b) được gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = f(x)) nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: (lim_{xrightarrow -infty } f(x) = b)  (lim_{xrightarrow +infty } f(x) = b) b) Chú ý Điều kiện để đồ thị hàm số (y = frac{P(x)}{Q(x)})   có …

Lý thuyết Đường tiệm cậnRead More »