Dòng điện Xoay Chiều

Ở nước ta, mạng điện sử dụng trên đường dây truyền tải là 500kV là mạng điện

Câu hỏi: Ở nước ta, mạng điện sử dụng trên đường dây truyền tải là 500kV là mạng điện A. xoay chiều một pha B. xoay chiều , ba pha C. một chiều, ba pha D. một chiều, một pha Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 …

Ở nước ta, mạng điện sử dụng trên đường dây truyền tải là 500kV là mạng điệnRead More »

Chọn câu đúng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha là

Câu hỏi: Chọn câu đúng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha là A. dựa trên hiện tượng sử dụng từ trường quay. B. dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và việc sử dụng từ trường quay. C. dựa trên hiện tượng tự cảm          …

Chọn câu đúng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha làRead More »

Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu động cơ một điện áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ có ghi 100V- 80W và khi động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì hệ số công suất của động cơ là 0,8. Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì giá trị điện dung C là

Câu hỏi: Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu động cơ một điện áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ có ghi 100V- 80W và khi động cơ hoạt động đúng công …

Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu động cơ một điện áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ có ghi 100V- 80W và khi động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì hệ số công suất của động cơ là 0,8. Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì giá trị điện dung C làRead More »

Đoạn mạch điện gồm: điện trở thuần R = 100Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  (L = frac{1}{pi }H) và tụ điện có điện dung (C = frac{{{{10}^{ – 4}}}}{pi }F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp u = U0cosωt(V) có tần số ω biến đổi. Khi tần số góc ω biến thiên từ 50π rad/s đến 100πrad/s thì UL sẽ

Câu hỏi: Đoạn mạch điện gồm: điện trở thuần R = 100Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  (L = frac{1}{pi }H) và tụ điện có điện dung (C = frac{{{{10}^{ – 4}}}}{pi }F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp u = U0cosωt(V) có tần số ω biến …

Đoạn mạch điện gồm: điện trở thuần R = 100Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  (L = frac{1}{pi }H) và tụ điện có điện dung (C = frac{{{{10}^{ – 4}}}}{pi }F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp u = U0cosωt(V) có tần số ω biến đổi. Khi tần số góc ω biến thiên từ 50π rad/s đến 100πrad/s thì UL sẽRead More »

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoan mạch gồm một điện trở thuần R; cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω mắc nối tiếp. Nối hai đầu tụ điện với một ampe kế lý tưởng thì dòng điện chạy qua ampe kế chậm pha (frac{pi }{6})  so với điện áp hai đầu mạch. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế thì điện áp hai đầu vôn kế chậm pha (frac{pi }{3})  so với điện áp hai đầu mạch ( vôn kế, ampe kế đều lý tưởng). Cảm kháng của cuộn dây bằng

Câu hỏi: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoan mạch gồm một điện trở thuần R; cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω mắc nối tiếp. Nối hai đầu tụ điện với một ampe kế lý tưởng thì dòng điện chạy qua ampe kế …

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoan mạch gồm một điện trở thuần R; cuộn dây thuần cảm L và một tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω mắc nối tiếp. Nối hai đầu tụ điện với một ampe kế lý tưởng thì dòng điện chạy qua ampe kế chậm pha (frac{pi }{6})  so với điện áp hai đầu mạch. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế thì điện áp hai đầu vôn kế chậm pha (frac{pi }{3})  so với điện áp hai đầu mạch ( vôn kế, ampe kế đều lý tưởng). Cảm kháng của cuộn dây bằngRead More »

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, một cuộn thuần cảm và một tụ điện ghép nối tiếp. Biết ZC = 2ZL. Tại thời điểm nào đó điện áp hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng 40V, thì điện áp hai đầu mạch ở thời điểm đó bằng

Câu hỏi: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, một cuộn thuần cảm và một tụ điện ghép nối tiếp. Biết ZC = 2ZL. Tại thời điểm nào đó điện áp hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng …

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, một cuộn thuần cảm và một tụ điện ghép nối tiếp. Biết ZC = 2ZL. Tại thời điểm nào đó điện áp hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng 40V, thì điện áp hai đầu mạch ở thời điểm đó bằngRead More »

Đạt một điện áp xoay chiều (u = Usqrt 2 cos omega t) (V) vào hai đầu một đoạn mạch theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L; điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng U. Khi đó

Câu hỏi: Đạt một điện áp xoay chiều (u = Usqrt 2 cos omega t) (V) vào hai đầu một đoạn mạch theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L; điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng …

Đạt một điện áp xoay chiều (u = Usqrt 2 cos omega t) (V) vào hai đầu một đoạn mạch theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L; điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng U. Khi đóRead More »

Đặt một điện áp u = 400cos250πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R = 100Ω và một tụ điện có điện dung C = (frac{{{{10}^{ – 4}}}}{pi }F) , mắc nồi tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

Câu hỏi: Đặt một điện áp u = 400cos250πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R = 100Ω và một tụ điện có điện dung C = (frac{{{{10}^{ – 4}}}}{pi }F) , mắc nồi tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là A. (2+ (sqrt 2 ) )A …

Đặt một điện áp u = 400cos250πt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R = 100Ω và một tụ điện có điện dung C = (frac{{{{10}^{ – 4}}}}{pi }F) , mắc nồi tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch làRead More »