Đề thi thử THPT QG môn Toán

Cho hai hàm số (y = frac{x}{{x + 1}} + frac{{x + 1}}{{x + 2}} + frac{{x + 2}}{{x + 3}} + frac{{x + 3}}{{x + 4}}) và (y = left| {x + 1} right| – x + m) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C1) và (C2). Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C1) và (C2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

Câu hỏi: Cho hai hàm số (y = frac{x}{{x + 1}} + frac{{x + 1}}{{x + 2}} + frac{{x + 2}}{{x + 3}} + frac{{x + 3}}{{x + 4}}) và (y = left| {x + 1} right| – x + m) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C1) và (C2). Tập hợp …

Cho hai hàm số (y = frac{x}{{x + 1}} + frac{{x + 1}}{{x + 2}} + frac{{x + 2}}{{x + 3}} + frac{{x + 3}}{{x + 4}}) và (y = left| {x + 1} right| – x + m) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C1) và (C2). Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C1) và (C2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt làRead More »

Cho phương trình (left( {2log _2^2x – 3{{log }_2}x – 2} right)sqrt {{3^x} – m}  = 0) (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ?

Câu hỏi: Cho phương trình (left( {2log _2^2x – 3{{log }_2}x – 2} right)sqrt {{3^x} – m}  = 0) (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ? A. 79 B. 80 C. Vô số  D. 81 …

Cho phương trình (left( {2log _2^2x – 3{{log }_2}x – 2} right)sqrt {{3^x} – m}  = 0) (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ?Read More »

Cho lăng trụ ABC.ABC có chiều cao là 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A, ACC’A’ và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

Câu hỏi: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao là 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A, ACC’A’ và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, …

Cho lăng trụ ABC.ABC có chiều cao là 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A, ACC’A’ và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằngRead More »

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;4;- 3). cho điểm A(0;4;- 3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ?

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;4;- 3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ? A. P(- 3;0;- 3) B. Q(0;11;- 3) C. N(0;3;- …

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;4;- 3). cho điểm A(0;4;- 3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ?Read More »

Xét các số phức z thỏa mãn (left| z right| = sqrt 2 ) trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức (w = frac{{3 + iz}}{{1 + z}}) là một đường tròn có bán kính bằng

Câu hỏi: Xét các số phức z thỏa mãn (left| z right| = sqrt 2 ). Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức (w = frac{{3 + iz}}{{1 + z}}) là một đường tròn có bán kính bằng A. (2sqrt 3 ) B. 20 C. 12 D. (2sqrt 5 ) …

Xét các số phức z thỏa mãn (left| z right| = sqrt 2 ) trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức (w = frac{{3 + iz}}{{1 + z}}) là một đường tròn có bán kính bằngRead More »

Cho hàm số f(x), bảng biến thiên của hàm số f’(x) như sau:Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 – 2x) là

Câu hỏi: Cho hàm số f(x), bảng biến thiên của hàm số f’(x) như sau: Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 – 2x) là A. 9 B. 7 C. 5 D. 3 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. …

Cho hàm số f(x), bảng biến thiên của hàm số f’(x) như sau:Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 – 2x) làRead More »

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau:Hàm số y = f(3 -2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

Câu hỏi: Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau: Hàm số y = f(3 -2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây A. (left( {4; + infty } right)) B. (1;2) C. (2;4) D. (- 2;1) Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và …

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau:Hàm số y = f(3 -2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đâyRead More »

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên:Số nghiệm thực của phương trình (left| {f({x^3} – 3x)} right| = frac{4}{3}) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên: Số nghiệm thực của phương trình (left| {f({x^3} – 3x)} right| = frac{4}{3}) là A. 7 B. 3 C. 8 D. 4 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời …

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên:Số nghiệm thực của phương trình (left| {f({x^3} – 3x)} right| = frac{4}{3}) làRead More »

Cho hàm số số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho là

Câu hỏi: Cho hàm số số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho là A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải …

Cho hàm số số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho làRead More »

Cho hàm só f(x) có bảng biến thiên như sauSố nghiệm thực của phương trình 2f(x) – 3 = 0 là

Câu hỏi: Cho hàm só f(x) có bảng biến thiên như sau Số nghiệm thực của phương trình 2f(x) – 3 = 0 là A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C …

Cho hàm só f(x) có bảng biến thiên như sauSố nghiệm thực của phương trình 2f(x) – 3 = 0 làRead More »