Đề thi THPT QG môn Toán năm 2019 mã đề 109

Cho hàm số f(x), bảng biến thiên của hàm số f’(x) như sau:Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 – 2x) là

Câu hỏi: Cho hàm số f(x), bảng biến thiên của hàm số f’(x) như sau: Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 – 2x) là A. 9 B. 7 C. 5 D. 3 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. …

Cho hàm số f(x), bảng biến thiên của hàm số f’(x) như sau:Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 – 2x) làRead More »

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau:Hàm số y = f(3 -2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

Câu hỏi: Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau: Hàm số y = f(3 -2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây A. (left( {4; + infty } right)) B. (1;2) C. (2;4) D. (- 2;1) Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và …

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau:Hàm số y = f(3 -2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đâyRead More »

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên:Số nghiệm thực của phương trình (left| {f({x^3} – 3x)} right| = frac{4}{3}) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên: Số nghiệm thực của phương trình (left| {f({x^3} – 3x)} right| = frac{4}{3}) là A. 7 B. 3 C. 8 D. 4 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời …

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên:Số nghiệm thực của phương trình (left| {f({x^3} – 3x)} right| = frac{4}{3}) làRead More »

Cho hàm só f(x) có bảng biến thiên như sauSố nghiệm thực của phương trình 2f(x) – 3 = 0 là

Câu hỏi: Cho hàm só f(x) có bảng biến thiên như sau Số nghiệm thực của phương trình 2f(x) – 3 = 0 là A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C …

Cho hàm só f(x) có bảng biến thiên như sauSố nghiệm thực của phương trình 2f(x) – 3 = 0 làRead More »

Cho hàm số số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho là

Câu hỏi: Cho hàm số số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho là A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải …

Cho hàm số số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho làRead More »