Đề thi THPT QG môn Toán năm 2019 mã đề 102

Cho hai hàm số (y = frac{x}{{x + 1}} + frac{{x + 1}}{{x + 2}} + frac{{x + 2}}{{x + 3}} + frac{{x + 3}}{{x + 4}}) và (y = left| {x + 1} right| – x + m) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C1) và (C2). Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C1) và (C2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

Câu hỏi: Cho hai hàm số (y = frac{x}{{x + 1}} + frac{{x + 1}}{{x + 2}} + frac{{x + 2}}{{x + 3}} + frac{{x + 3}}{{x + 4}}) và (y = left| {x + 1} right| – x + m) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C1) và (C2). Tập hợp …

Cho hai hàm số (y = frac{x}{{x + 1}} + frac{{x + 1}}{{x + 2}} + frac{{x + 2}}{{x + 3}} + frac{{x + 3}}{{x + 4}}) và (y = left| {x + 1} right| – x + m) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C1) và (C2). Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C1) và (C2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt làRead More »

Cho phương trình (left( {2log _2^2x – 3{{log }_2}x – 2} right)sqrt {{3^x} – m}  = 0) (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ?

Câu hỏi: Cho phương trình (left( {2log _2^2x – 3{{log }_2}x – 2} right)sqrt {{3^x} – m}  = 0) (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ? A. 79 B. 80 C. Vô số  D. 81 …

Cho phương trình (left( {2log _2^2x – 3{{log }_2}x – 2} right)sqrt {{3^x} – m}  = 0) (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ?Read More »

Cho lăng trụ ABC.ABC có chiều cao là 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A, ACC’A’ và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

Câu hỏi: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có chiều cao là 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A, ACC’A’ và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, …

Cho lăng trụ ABC.ABC có chiều cao là 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A, ACC’A’ và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằngRead More »

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;4;- 3). cho điểm A(0;4;- 3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ?

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;4;- 3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ? A. P(- 3;0;- 3) B. Q(0;11;- 3) C. N(0;3;- …

Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;4;- 3). cho điểm A(0;4;- 3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ?Read More »

Xét các số phức z thỏa mãn (left| z right| = sqrt 2 ) trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức (w = frac{{3 + iz}}{{1 + z}}) là một đường tròn có bán kính bằng

Câu hỏi: Xét các số phức z thỏa mãn (left| z right| = sqrt 2 ). Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức (w = frac{{3 + iz}}{{1 + z}}) là một đường tròn có bán kính bằng A. (2sqrt 3 ) B. 20 C. 12 D. (2sqrt 5 ) …

Xét các số phức z thỏa mãn (left| z right| = sqrt 2 ) trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức (w = frac{{3 + iz}}{{1 + z}}) là một đường tròn có bán kính bằngRead More »