Đề thi HKII Toán 12

Biết số phức z thỏa mãn điều kiện (frac{{5left( {bar z + i} right)}}{{z + 1}} = 2 – i).

Câu hỏi: Biết số phức z thỏa mãn điều kiện (frac{{5left( {bar z + i} right)}}{{z + 1}} = 2 – i). Mô đun của số phức ({rm{w}} = 1 + z + {z^2}) bằng A. 13 B. 2 C. (sqrt {13} .) D. (sqrt 2 .) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp …

Biết số phức z thỏa mãn điều kiện (frac{{5left( {bar z + i} right)}}{{z + 1}} = 2 – i).Read More »

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x}{2} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 3}}) và mặt phẳng (left( P right)

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x}{2} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 3}}) và mặt phẳng (left( P right):x – y + 2z – 6 = 0). Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P), cắt và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là A. (frac{{x + 2}}{1} …

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x}{2} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 3}}) và mặt phẳng (left( P right)Read More »

Biết (F(x)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {x^2} + x) và (Fleft( 1 right) = 1).

Câu hỏi: Biết (F(x)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {x^2} + x) và (Fleft( 1 right) = 1). Giá trị của (F(-1)) bằng A. (frac{1}{3}.) B. 1 C. (frac{1}{2}.) D. (frac{1}{6}.) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy …

Biết (F(x)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {x^2} + x) và (Fleft( 1 right) = 1).Read More »

Trong không gian Oxyz, biết mặt cầu (S) có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (left( P right):x – 2y + 2z + 9 = 0) 

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, biết mặt cầu (S) có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (left( P right):x – 2y + 2z + 9 = 0) tại điểm (H(a;b;c)). Giá trị của tổng (a+b+c) bằng A. 2 B. – 1 C. 1 D. – 2 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án …

Trong không gian Oxyz, biết mặt cầu (S) có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (left( P right):x – 2y + 2z + 9 = 0) Read More »

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(3;5;- 1) và B(1;1;3).

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(3;5;- 1) và B(1;1;3). Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho (left| {overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB} } right|) nhỏ nhất là A. (Mleft( { – 2;3;0} right).) B. M(2;3;0) C. M(- 2;- 3;0) D. M(2; – 3;0) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp …

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(3;5;- 1) và B(1;1;3).Read More »

Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng  3a.

Câu hỏi: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng  3a. Diện tích toàn phần của khối trụ là: A. (frac{{27pi {a^2}}}{2}) B. ({a^2}pi sqrt 3 ) C. (frac{{{a^2}pi sqrt 3 }}{2}) D. (frac{{13{a^2}pi }}{6}) Hãy chọn trả lời đúng …

Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng  3a.Read More »

Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi  đường y=sinx, trục hoành và hai đường thẳng (x = 0,,x = pi

Câu hỏi: Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi  đường y=sinx, trục hoành và hai đường thẳng (x = 0,,x = pi )  khi quay quanh ox là : A. (frac{pi }{2},,) B. (frac{{{pi ^2}}}{2},,) C. (frac{{{pi ^3}}}{2},,) D. (frac{{{pi ^2}}}{4},,) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải …

Thể tích của khối tròn xoay được giới hạn bởi  đường y=sinx, trục hoành và hai đường thẳng (x = 0,,x = piRead More »

Tập xác định của hàm số (y = {log _2}left( {{x^2} – 2x} right))là:

Câu hỏi: Tập xác định của hàm số (y = {log _2}left( {{x^2} – 2x} right))là: A. [0;2]  B. (left( { – infty ;0} right) cup left( {2; + infty } right)) C. (left( { – infty ;0} right] cup left[ {2; + infty } right)) D. (0; 2) Hãy chọn trả lời đúng trước …

Tập xác định của hàm số (y = {log _2}left( {{x^2} – 2x} right))là:Read More »

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng 2a và chiều cao bằng (asqrt 3 .

Câu hỏi: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng 2a và chiều cao bằng (asqrt 3 .) Tính khoảng cách từ tâm O của đáy ABC đến một mặt bên: A. (asqrt {frac{2}{5}} ) B. (frac{{2asqrt 3 }}{3}) C. (asqrt {frac{3}{{10}}} ) D. (frac{{asqrt 5 }}{2}) Hãy chọn trả lời đúng trước khi …

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng 2a và chiều cao bằng (asqrt 3 .Read More »

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC)

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là: A. SO (O là tậm của ABCD) B. SD C. SF (F là trung điểm CD) D. SG (F là trung điểm AB) Hãy …

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC)Read More »