De thi hk2 toan 10

Đề thi HK2 Toán 10 – Tham khảo số 4

Đề bài Câu 1: Cho hai bất phương trình ({f_1}left( x right) < {g_1}left( x right))và ({f_2}left( x right) < {g_2}left( x right)) lần lượt có tập nghiệm ({S_1},{S_2}). Hai bất phương trình đã cho tương đương với nhau khi: A. ({S_1} > {S_2}).  B. ({S_1} < {S_2}). C. ({S_1} subset {S_2}).    D. ({S_1} = {S_2}). Câu 2: (x =  – 2) là …

Đề thi HK2 Toán 10 – Tham khảo số 4Read More »