Đề thi HK2 môn Toán 12 năm 2019 – Cần Thơ

Biết số phức z thỏa mãn điều kiện (frac{{5left( {bar z + i} right)}}{{z + 1}} = 2 – i).

Câu hỏi: Biết số phức z thỏa mãn điều kiện (frac{{5left( {bar z + i} right)}}{{z + 1}} = 2 – i). Mô đun của số phức ({rm{w}} = 1 + z + {z^2}) bằng A. 13 B. 2 C. (sqrt {13} .) D. (sqrt 2 .) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp …

Biết số phức z thỏa mãn điều kiện (frac{{5left( {bar z + i} right)}}{{z + 1}} = 2 – i).Read More »

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x}{2} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 3}}) và mặt phẳng (left( P right)

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x}{2} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 3}}) và mặt phẳng (left( P right):x – y + 2z – 6 = 0). Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P), cắt và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là A. (frac{{x + 2}}{1} …

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d:frac{x}{2} = frac{{y – 3}}{1} = frac{{z – 2}}{{ – 3}}) và mặt phẳng (left( P right)Read More »

Biết (F(x)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {x^2} + x) và (Fleft( 1 right) = 1).

Câu hỏi: Biết (F(x)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {x^2} + x) và (Fleft( 1 right) = 1). Giá trị của (F(-1)) bằng A. (frac{1}{3}.) B. 1 C. (frac{1}{2}.) D. (frac{1}{6}.) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy …

Biết (F(x)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = {x^2} + x) và (Fleft( 1 right) = 1).Read More »

Trong không gian Oxyz, biết mặt cầu (S) có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (left( P right):x – 2y + 2z + 9 = 0) 

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, biết mặt cầu (S) có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (left( P right):x – 2y + 2z + 9 = 0) tại điểm (H(a;b;c)). Giá trị của tổng (a+b+c) bằng A. 2 B. – 1 C. 1 D. – 2 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án …

Trong không gian Oxyz, biết mặt cầu (S) có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (left( P right):x – 2y + 2z + 9 = 0) Read More »

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(3;5;- 1) và B(1;1;3).

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(3;5;- 1) và B(1;1;3). Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho (left| {overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB} } right|) nhỏ nhất là A. (Mleft( { – 2;3;0} right).) B. M(2;3;0) C. M(- 2;- 3;0) D. M(2; – 3;0) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp …

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(3;5;- 1) và B(1;1;3).Read More »