Đề KT 1 tiết môn toán

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 6

Câu 1: Với (dfrac{{left( {n + 1} right)!}}{{left( {n – 1} right)!}} = 72) thì giá trị của là: A. (n=8) B. (n=9) C. (n=6) D. (n=5) Câu 2: Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay ba người. Hỏi có …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 6Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 4

Đề bài Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0,2,4,6,8: A. 60                     B. 40 C .48                     D. 10 Câu 2: Giá trị của (n in mathbb{N}) thỏa mãn (C_{n + 8}^{n + 3} = 5A_{n + 6}^3) là: A. 6                       B. …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 4Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 5

Câu 1: Từ các số 0,1,2,7,8,9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau? A. 288                B. 360 C. 312                D. 600 Câu 2: Nếu (A_x^2 = 110) thì: A. x = 10 B. x =11 C. x =11 hay x = 10 D. x = 0 Câu 3: Gieo một …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 5Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 2

Đề bài Câu 1: Cho các chữ số 1, 2, 3, …,9. Từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011. A. 168                                    B. 170 C. 164                                     D. 172 Câu 2: Trong khai triển ({left( {2x – 1} right)^{10}}) hệ số của số …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 2Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 3

Đề bài Câu 1: Từ các số 1,2,3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau và mỗi số có các chữ số khác nhau: A. 15                   B. 20 C. 72                   D. 36 Câu 2: Tìm số nguyên dương n sao cho (C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 = dfrac{{7n}}{2}) A. (n = 3)                              B. …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 3Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – Chương 1 Hình học 10 – số 3

Đề bài Câu 1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm sao cho (overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  = overrightarrow 0 ,overrightarrow {NB}  + 2overrightarrow {NC}  = overrightarrow 0 ,)(,overrightarrow {PC}  + 2overrightarrow {PA}  = overrightarrow 0 ) . a.Xác định các điểm M, N, P. b.Chứng minh rằng …

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – Chương 1 Hình học 10 – số 3Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 8

Đề bài Câu 1. Hàm số (y = {left( {4{x^2} – 1} right)^{ – 4}}) có tập xác định là : A. R B. (left( { – {1 over 2};{1 over 2}} right)) C. (Rbackslash left{ { – {1 over 2};{1 over 2}} right}) D. ((0; + infty )). Câu 2. Phương trình tiếp tuyến …

Đề Kiểm Tra 1 tiết môn toán – chương 2 giải tích 12 – số 8Read More »