Dao động điều hòa

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos(4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tốc độ của chất điểm tại vị trí chất điểm có li độ x = – 6 cm là

Câu hỏi: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos(4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tốc độ của chất điểm tại vị trí chất điểm có li độ x = – 6 cm là A. 24π cm/s B. 36π cm/s C. 40π cm/s D. 32π cm/s trả lời câu hỏi trước …

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos(4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tốc độ của chất điểm tại vị trí chất điểm có li độ x = – 6 cm làRead More »

 Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục (vec{Ox}), quanh vị trí cân bằng O với tần số 2,5Hz. Vào thời điểm gốc, vật có vận tốc bằng +7,5πcm/s và gia tốc bằng +(37,5 pi^2 sqrt{3}) cm/s2. Biên độ và pha ban đầu của dao động của vật lần lượt là

Câu hỏi:  Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục (vec{Ox}), quanh vị trí cân bằng O với tần số 2,5Hz. Vào thời điểm gốc, vật có vận tốc bằng +7,5πcm/s và gia tốc bằng +(37,5 pi^2 sqrt{3}) cm/s2. Biên độ và pha ban đầu của dao động của vật lần lượt là A. (3 …

 Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục (vec{Ox}), quanh vị trí cân bằng O với tần số 2,5Hz. Vào thời điểm gốc, vật có vận tốc bằng +7,5πcm/s và gia tốc bằng +(37,5 pi^2 sqrt{3}) cm/s2. Biên độ và pha ban đầu của dao động của vật lần lượt làRead More »

Một vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc là v1 = 4π cm/s, khi vật có li độ x2 = 4 cm thì vận tốc là v2 = 3π cm/s. Biên độ của vật bằng

Câu hỏi: Một vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc là v1 = 4π cm/s, khi vật có li độ x2 = 4 cm thì vận tốc là v2 = 3π cm/s. Biên độ của vật bằng A. 6 cm B. 8 cm C. 5 cm …

Một vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc là v1 = 4π cm/s, khi vật có li độ x2 = 4 cm thì vận tốc là v2 = 3π cm/s. Biên độ của vật bằngRead More »

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos (4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tìm li độ của chất điểm khi tốc độ của nó bằng 24π cm/s?

Câu hỏi: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos (4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tìm li độ của chất điểm khi tốc độ của nó bằng 24π cm/s? A. 8 cm B. 6 cm C. 6 cm D. 10 cm trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án …

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos (4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tìm li độ của chất điểm khi tốc độ của nó bằng 24π cm/s?Read More »

Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độ

Câu hỏi: Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độ A. x = 4 cm B. x = – 4 cm C. x = – …

Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độRead More »