Dao động Cơ Học

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên là

Câu hỏi: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ …

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên làRead More »

Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo  (lambda ) đang thực hiện dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 

Câu hỏi: Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo  (lambda ) đang thực hiện dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là  A. (Delta t = …

Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo  (lambda ) đang thực hiện dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là Read More »

Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức

Câu hỏi: Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức A. (2pi sqrt {frac{g}{l}} ) B. …

Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thứcRead More »

Kéo vật nặng của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng để phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,15rad rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và gia tốc tại vị trí bên bằng

Câu hỏi: Kéo vật nặng của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng để phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,15rad rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và …

Kéo vật nặng của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng để phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,15rad rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và gia tốc tại vị trí bên bằngRead More »

Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là

Câu hỏi: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là A. T = 1,9 s. B. T = 1,95 …

Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc làRead More »

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos(4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tốc độ của chất điểm tại vị trí chất điểm có li độ x = – 6 cm là

Câu hỏi: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos(4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tốc độ của chất điểm tại vị trí chất điểm có li độ x = – 6 cm là A. 24π cm/s B. 36π cm/s C. 40π cm/s D. 32π cm/s trả lời câu hỏi trước …

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos(4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tốc độ của chất điểm tại vị trí chất điểm có li độ x = – 6 cm làRead More »

 Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục (vec{Ox}), quanh vị trí cân bằng O với tần số 2,5Hz. Vào thời điểm gốc, vật có vận tốc bằng +7,5πcm/s và gia tốc bằng +(37,5 pi^2 sqrt{3}) cm/s2. Biên độ và pha ban đầu của dao động của vật lần lượt là

Câu hỏi:  Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục (vec{Ox}), quanh vị trí cân bằng O với tần số 2,5Hz. Vào thời điểm gốc, vật có vận tốc bằng +7,5πcm/s và gia tốc bằng +(37,5 pi^2 sqrt{3}) cm/s2. Biên độ và pha ban đầu của dao động của vật lần lượt là A. (3 …

 Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục (vec{Ox}), quanh vị trí cân bằng O với tần số 2,5Hz. Vào thời điểm gốc, vật có vận tốc bằng +7,5πcm/s và gia tốc bằng +(37,5 pi^2 sqrt{3}) cm/s2. Biên độ và pha ban đầu của dao động của vật lần lượt làRead More »

Một vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc là v1 = 4π cm/s, khi vật có li độ x2 = 4 cm thì vận tốc là v2 = 3π cm/s. Biên độ của vật bằng

Câu hỏi: Một vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc là v1 = 4π cm/s, khi vật có li độ x2 = 4 cm thì vận tốc là v2 = 3π cm/s. Biên độ của vật bằng A. 6 cm B. 8 cm C. 5 cm …

Một vật dao động điều hòa: Khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc là v1 = 4π cm/s, khi vật có li độ x2 = 4 cm thì vận tốc là v2 = 3π cm/s. Biên độ của vật bằngRead More »

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos (4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tìm li độ của chất điểm khi tốc độ của nó bằng 24π cm/s?

Câu hỏi: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos (4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tìm li độ của chất điểm khi tốc độ của nó bằng 24π cm/s? A. 8 cm B. 6 cm C. 6 cm D. 10 cm trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án …

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: (x = 10 cos (4 pi t + frac{pi}{6}) (cm)). Tìm li độ của chất điểm khi tốc độ của nó bằng 24π cm/s?Read More »

Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độ

Câu hỏi: Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độ A. x = 4 cm B. x = – 4 cm C. x = – …

Một chất điểm dao động với phương trình x = 5cos10t (cm). Khi chất điểm có vận tốc v = 30 cm/s và đang đi về vị trí cân bằng thì nó ở vị trí có li độRead More »