Đại Cương Về Kim Loại

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là?

Câu hỏi: Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là? A. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+. B. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+. C. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+. D. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án …

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là?Read More »

Vì sao khi tiến hành phản ứng với kim loại người ta hay cà sạch bề mặt kim loại?

Câu hỏi: Vì sao khi tiến hành phản ứng với kim loại người ta hay cà sạch bề mặt kim loại? A. Để loại bỏ lớp màng oxit bao bọc kim loại để phản ứng diễn ra đúng hiện tượng hơn B. Để tạo độ nhám trên bề mặt kim loại, làm tăng diện tích …

Vì sao khi tiến hành phản ứng với kim loại người ta hay cà sạch bề mặt kim loại?Read More »

Kim loại Cu không tan trong dung dịch:

Câu hỏi: Kim loại Cu không tan trong dung dịch: A. HNO3 loãng B. HNO3  đặc nóng C. H2SO4 đặc nóng D. H2SO4 loãng Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: D Cu là kim loại yếu, đứng sau H trong dãy hoạt động …

Kim loại Cu không tan trong dung dịch:Read More »

Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất:

Câu hỏi: Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất: A. Fe B. Ag C. Al D. Cu Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C Dựa vào dãy điện hóa …

Kim loại nào trong số các kim loại Al, Fe, Ag, Cu có tính khử mạnh nhất:Read More »

Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl

Câu hỏi: Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,896 lít khí (đkc). Dung dịch sau khi điện phân …

Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaClRead More »

Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol

Câu hỏi: Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ mol. Lấy 1 lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X; phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư thu được 0,07 g khí. …

Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ molRead More »

Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M

Câu hỏi: Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M. Cho m (g) bột Mg vào 100ml dung dịch X khuấy đều đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được …

Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3MRead More »

Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch có chứa 2,38 gam ion kim loại M2+

Câu hỏi: Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch có chứa 2,38 gam ion kim loại M2+ sau khi phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,08 gam. Ion kim loại trong dung dịch là: A. Mg2+. B. Fe2+. C. Cu2+. D. Sn2+. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước …

Ngâm một lá kẽm nhỏ trong dung dịch có chứa 2,38 gam ion kim loại M2+Read More »

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M

Câu hỏi: Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%. Hỏi khối lượng dung dịch đã thay đổi như thế nào? A. Giảm 1,6 gam B. Tăng 2 gam C. Giảm 2 gam …

Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5MRead More »

Cho 0,02 mol Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:

Câu hỏi: Cho 0,02 mol Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là: A. 2,16 gam. B. 6,48 gam.  C. 10,80 gam. D. 4,32 gam. Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời …

Cho 0,02 mol Fe vào 100 ml dung dịch AgNO3 1 M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Ag thu được là:Read More »