Đại Cương Về Hóa Vô Cơ

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3  đặc, nóng là

Câu hỏi: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3  đặc, nóng là A. 8. B. 10. C. 11. D. 9. Đáp án đúng: B Cu+ 4HNO3đặc nóng → Cu(NO3 )2 +2NO2 + 2H2O Tổng hệ số tất cả …

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3  đặc, nóng làRead More »

Trong các chất K2O, CrO, Fe3O4, Mg, Cu. Số chất khi cho tác dụng với dung dịch HCl thì HCl đóng vai trò là chất oxi hóa là

Câu hỏi: Trong các chất K2O, CrO, Fe3O4, Mg, Cu. Số chất khi cho tác dụng với dung dịch HCl thì HCl đóng vai trò là chất oxi hóa là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Đáp án đúng: D (Mg + mathop Hlimits^{ + 1} Cl to MgC{l_2} + mathop {{H_2}}limits^0 ) …

Trong các chất K2O, CrO, Fe3O4, Mg, Cu. Số chất khi cho tác dụng với dung dịch HCl thì HCl đóng vai trò là chất oxi hóa làRead More »

Cho phản ứng: Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO+ CO2Tổng hệ số của các chất tham gia (nguyên, tối giản) khi phản ứng cân bằng là:

Câu hỏi: Cho phản ứng: Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO+ CO2Tổng hệ số của các chất tham gia (nguyên, tối giản) khi phản ứng cân bằng là: A. 24 B. 18 C. 36 D. 26 Đáp án đúng: C 20K2CO3 + Cr2S3 + 15Mn(NO3)2 → 30NO + 3K2SO4 + 20CO2 + 15K2MnO4 + …

Cho phản ứng: Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO+ CO2Tổng hệ số của các chất tham gia (nguyên, tối giản) khi phản ứng cân bằng là:Read More »

Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

Câu hỏi: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử? A. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O. B. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3. C. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2. D. 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O. Đáp án đúng: A 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O. Hãy suy nghĩ và trả lời …

Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?Read More »

Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ phản ứng: Mg + HNO3 đặc, dư → khí X                   CaOCl2 + HCl → khí Y NaHSO3 + H2SO4 → khí Z                   Ca(HCO3)2 + HNO3 → khí TCho các khí X, Y, Z, T lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. Trong tất cả các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hoá – khử?

Câu hỏi: Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ phản ứng: Mg + HNO3 đặc, dư → khí X                   CaOCl2 + HCl → khí Y NaHSO3 + H2SO4 → khí Z                   Ca(HCO3)2 + HNO3 → khí TCho các khí X, Y, Z, T lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. …

Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ phản ứng:
Mg + HNO3 đặc, dư → khí X                  
CaOCl2 + HCl → khí Y
NaHSO3 + H2SO4 → khí Z                  
Ca(HCO3)2 + HNO3 → khí TCho các khí X, Y, Z, T lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. Trong tất cả các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hoá – khử?
Read More »