Cực trị của hàm số

Cho đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^3} + c) đạt cực đại tại (Aleft( {0;3} right)) và cực tiểu (Bleft( { – 1;5} right)). Tính giá trị của (P = a + 2b + 3c)

Câu hỏi: Cho đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^3} + c) đạt cực đại tại (Aleft( {0;3} right)) và cực tiểu (Bleft( { – 1;5} right)). Tính giá trị của (P = a + 2b + 3c) A. (P =  – 5) B. (P =  – 9) C. (P =  – 15) …

Cho đồ thị hàm số (y = a{x^4} + b{x^3} + c) đạt cực đại tại (Aleft( {0;3} right)) và cực tiểu (Bleft( { – 1;5} right)). Tính giá trị của (P = a + 2b + 3c)Read More »

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu.

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu. A. (m > 1) B. (m ne  – 2) C. (m ne 0) D. (forall m in mathbb{R}) Hãy chọn …

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = m{x^3} + left( {m + 2} right){x^2} + x – 1) có cực đại và cực tiểu.Read More »

Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.)

Câu hỏi: Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.) A. ({y_{CT}} =  – 21) B. ({y_{CT}} =  – 5) C. ({y_{CT}} = 6) D. ({y_{CT}} =  – 6) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp …

Tìm giá trị cực tiểu ({y_{CT}}) của hàm số (y = 2{x^3} + 3{x^2} – 12x + 2.)Read More »

Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là: A. (frac{1}{{sqrt 5 }}) B. (2sqrt 5 ) C. 2 D. (sqrt 5 ) Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp …

Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là:Read More »

Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng: A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Ta có (y’ …

Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng:Read More »