Crom – Sắt – Đồng Và Các Kim Loại Khác

Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 đến dư vào X, thu được dung dịch Y chứa 19,5 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam E tan hết trong 340 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của V là

Câu hỏi: Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 đến dư vào X, thu được dung dịch Y chứa 19,5 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam E tan hết trong 340 ml dung dịch HNO3 …

Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 đến dư vào X, thu được dung dịch Y chứa 19,5 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam E tan hết trong 340 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của V làRead More »

Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng với kim loại Fe?

Câu hỏi: Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng với kim loại Fe? A. HCl, CaCl2. B. CuSO4, ZnCl2. C. CuSO4, HCl. D. MgCl2, FeCl3. Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước …

Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng với kim loại Fe?Read More »

Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch 

Câu hỏi: Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch  A. H2SO4 loãng. B. HCl đặc, nguội. C. HNO3 đặc, nguội. D. HCl loãng. Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem …

Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch Read More »

Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

Câu hỏi: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là A. Fe2O3. B. FeO. C. Fe(OH)3. D. Fe3O4. Đáp án đúng: A Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí tức là có oxi và hơi nước sẽ xảy ra phản ứng: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Lúc này nhiệt phân …

Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn làRead More »

Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

Câu hỏi: Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là A. 1,00. B. 0,75. C. 0,50. D. 1,25. Đáp án đúng: A Số mol FeO là 36/72 = 0,5 mol FeO +  2HCl→ FeCl2 + H2O 0,5        1 mol Hãy suy …

Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a làRead More »