CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Giải Câu 1.38 trang 11 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

Hai vật có khổi lượng ({m_1} = 0,5,,kg) và ({m_2} = 1,5,,kg) được nối với nhau bằng một sợ dây nhẹ, không dãn, vắt qua một ròng rọc có trục quay nằm ngang và gắn cố định vào mép bàn (Hình 1.3). Ròng rọc có momen quán tính (0,03,kg.{m^2})và bán kính 10 cm. Coi rằng …

Giải
Câu 1.38 trang 11 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao
Read More »

Giải Câu 1.36 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

Hai đĩa tròn có momen quán tính ({I_1} = {5.10^{ – 2}},,kg.{m^2}) và ({I_2} = 2,{5.10^{ – 2}},,kg.{m^2})đang quay đồng trục và có cùng chiều với tốc độ góc ({omega _1} = 10) rad/s và ({omega _2} = 20) rad/s. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa dính …

Giải
Câu 1.36 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao
Read More »

Giải Câu 1.37 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

Một ròng rọc hình trụ, khối lượng M = 3kg, bán kính R = 0,4 m, được dùng để kéo nước trong một cái giếng (Hình 1.2). Một chiếc xô, khối lượng m = 2kg, được buộc vào  một sợi dây quấn quanh ròng rọc. Nếu xô được thả từ miệng giếng thì sau 3 …

Giải
Câu 1.37 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao
Read More »

Giải Câu 1.34 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là (10kg.{m^2}), quay đều với tốc độ vòng 60 vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc đối với trục quay đó. Giải (omega  = {{60} over {60}} cdot 2pi  = 2pi left( {rad/s} right)) ({{rm{W}}_đ} = {1 over 2}I{omega ^2} = {1 over …

Giải
Câu 1.34 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao
Read More »

Giải Câu 1.35 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

Một bánh đà quay nhanh dần đều (quanh trục cố định) từ trạng thía nghỉ, và sau đó 3 s thì nó có tốc độ góc 120 rad/s và có động năng quay là 36 kJ. Tính gia tốc góc và momen quán tính của bánh đà đối với trục quay. Giải (gamma  = {omega  …

Giải
Câu 1.35 trang 10 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao
Read More »