Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Giải Bài 89 trang 157 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4

Nghiệm của phương trình sau là: a) Nghiệm của phương trình (sqrt {{x^2} + 10x – 5}  = 2(x – 1)) là:  (eqalign{& (A),,x = {3 over 4} cr & (B),,,x = 3 – sqrt 6 cr & (C),,,x = 3 + sqrt 6 cr & (D),,left{ matrix{{x_1} = 3 + sqrt 6 hfill cr {x_2} …

Giải Bài 89 trang 157 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4

Tập nghiệm của bất phương trình là: a) Tập nghiệm của bất phương trình: ((3 – 2sqrt 2 ){x^2} – 2(3sqrt 2  – 4) + 6(2sqrt 2  – 3) le 0) là:  (eqalign{& (A),,,{rm{[}} – 2;,3sqrt 2 {rm{]}} cr & (B),,,( – infty ,, – 1) cr & left( C right),,,{rm{[}} – 1,, + infty ) …

Giải Bài 88 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Bài 86 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4

Với giá trị nào của a, các hệ phương trình sau có nghiệm  Với giá trị nào của a, các hệ phương trình sau có nghiệm a)  (left{ matrix{{x^2} – 5x + 6 ax + 4 b) (left{ matrix{4x + 1 {x^2} – 2ax + 1 le 0 hfill cr} right.) Đáp án a) Bất …

Giải Bài 86 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Bài 87 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4

Trong mỗi câu sau đây, có bốn khẳng định (A), (B), (C) và (D) , trong đó chỉ có một khẳng định đúng. Hãy chọn khẳng định đúng trong mỗi câu đó. Trong mỗi câu sau đây, có bốn khẳng định (A), (B), (C) và (D) , trong đó chỉ có một khẳng định đúng. …

Giải Bài 87 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4Read More »

Giải Bài 85 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4

Giải các bất phương trình sau: Giải các bất phương trình sau: a) (sqrt {{x^2} – 4x – 12}  le x – 4) b) ((x – 2)sqrt {{x^2} + 4}  le {x^2} – 4) c) (sqrt {{x^2} – 8x}  ge 2(x + 1)) d) (sqrt {x(x + 3)}  le 6 – {x^2} – 3x) Đáp …

Giải Bài 85 trang 156 SGK Đại số 10 nâng cao – Chương 4Read More »