Bài ôn tập

Giải Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho dòng khí CO dư đi qua 7,2g đồng (II) oxit nung nóng ở nhiệt độ thích hợp… Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Cho dòng khí CO dư đi qua 7,2g đồng (II) oxit nung nóng …

Giải Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Giải Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng (II) nitrat thì thu được đồng (II) oxit… Bài 1.11 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Nhiệt phân hoàn toàn 18,8 g muối đồng (II) nitrat thì thu được đồng (II) …

Giải Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »

Giải Bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Chọn câu đúng trong các câu sau Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10 Nâng cao Cho khối lượng riêng của ancol etylic (C2H5OH) lỏng là 0,80 g/cm3. Thể tích mol của ancol etylic bằng A. 57,5 cm3  B. …

Giải Bài 1.9, 1.12 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »