Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Giải Bài 31 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2

Giải bài 31 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O). Đề bài Trên hình (82), tam giác (ABC) ngoại tiếp đường tròn ((O)). a) Chứng minh rằng: (2AD=AB+AC-BC.) b) Tìm các hệ thức tương tự hệ thức ở câu a). +) Sử dụng tính chất hai tiếp …

Giải Bài 31 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2Read More »

Giải Bài 30 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2

Giải bài 30 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn) Đề bài Cho nửa đường tròn tâm (O) có đường kính (AB) (đường kính của một đường tròn chia đường …

Giải Bài 30 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2Read More »

Giải Bài 28 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2

Giải bài 28 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào? Đề bài Cho góc (xAy) khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc (xAy) nằm …

Giải Bài 28 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2Read More »

Giải Bài 29 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2

Giải bài 29 trang 116 SGK Toán 9 tập 1. Cho góc xAy khác góc bẹt, điểm B thuộc Ax. Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay. Đề bài Cho góc (xAy) khác góc bẹt, điểm (B) thuộc (Ax). Hãy dựng đường tròn ((O)) tiếp xúc …

Giải Bài 29 trang 116 SGK Hình học 9 Chương 2Read More »

Giải Bài 27 trang 115 SGK Hình học 9 Chương 2

Giải bài 27 trang 115 SGK Toán 9 tập 1. Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Đề bài Từ một điểm (A) nằm bên ngoài đường tròn ((O)), kẻ các tiếp tuyến (AB, AC) với đường tròn ((B, C) là các tiếp …

Giải Bài 27 trang 115 SGK Hình học 9 Chương 2Read More »