Biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) cắt trục tung tại điểm M có tung độ bằng 1 và ti�

Câu hỏi: Biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) cắt trục tung tại điểm M có tung độ bằng 1 và tiếp tuyến của (C) tại điểm M song song với đường thẳng (d:y = 2x – 3). Tính P = ab. A. P = 1 B. P […]

hoc tap k12