Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 5

Đề bài Câu 1: Một hình chóp có 28 cạnh sẽ có bao nhiêu mặt? A. 14               B. 28 C. 15              D. 42 Câu 2. Những hình nào không phải là khối đa diện? A.  H1 và H3.             B. H1 và H2. C. H2 và H4.        …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 5Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 4

Đề bài Câu 1: Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt D. Mỗi mặt có ít …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 4Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 3

Đề bài Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau. C. Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau Câu 2: Mệnh …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 3Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 2

Đề bài Câu 1: Cho khối chóp có thể tích (V), diện tích đáy là (S) và chiều cao (h). Chọn công thức đúng: A. (V = Sh)               B. (V = dfrac{1}{2}Sh) C. (V = dfrac{1}{3}Sh)           D. (V = dfrac{1}{6}Sh) Câu 2: Một khối chóp có đáy là đa giác (n)cạnh. Trong các …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 2Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 1

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 1 Đề bài Câu 1: Số cạnh của một khối chóp tam giác là? A. 4.                    B. 7. C. 6.                    D. 5. Câu 2: Khi tăng kích thước mỗi cạnh của khối hộp chữ nhật lên 5 lần thì thể tích khối hộp …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 1 Hình học 12 – Đề 1Read More »

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ABD, E là trung điểm AB. Khi đó đường thẳng MN song với mặt phẳng nào:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ABD, E là trung điểm AB. Khi đó đường thẳng MN song với mặt phẳng nào: A. mp (BCD) B. mp (ECD) C. mp (ABD) D. mp (ABC) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: …

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác ABD, E là trung điểm AB. Khi đó đường thẳng MN song với mặt phẳng nào:Read More »

Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó.

Câu hỏi: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? A. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó đi qua 3 điểm.  B. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó. C. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi nó đi qua 4 điểm.  D. …

Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau? Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó.Read More »